GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HADİS ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Hadis 

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOÇENT

2021-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2013-2018
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1AŞKIN MÜFTÜSÜ MELA MOLLA AHMED EL-CEZERI’NIN HAYATI VE GÖRÜŞLERI

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Evi:CİZRE BELEDİYYESİ, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 396, ISBN: 978-605-72114-1-5

2023 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2Hâricî/İbâdî Gelenekte Hadis Şerhçiliği

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Evi:İlâhiyât yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: ISBN 978-625-7404-10-5

2021 Bilimsel Kitap Tümü


3Müslümanların Engizisyonu - 2

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 318, ISBN: 9786052339367

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4Müslümanların Engizisyonu -2

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Evi:Mana Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 318, ISBN: 9786052339367

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


5İbâdiyye’nin Ana Hadis Kitabı (Araştırma Yayınları)

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Evi:Araştırma Yayınları, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı: 369, ISBN: ISBN: 978-605-9503-70-9

2020 Bilimsel Kitap Tümü


6İbadiyye'nin Ana Hadis Kaynağı (Şırnak Üniv. Yayınları)

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Evi:Şırnak Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 464, ISBN: 978-605-68065-2-0

2018 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1Rabî’ b. Habîb’in (öl.175/791) İtikâdî Hadisleri Yorumlama Biçimi*

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2021

Uluslararası Hakemli  SOBİAD, MLA, ASOS  Özgün Makale


2HADİS KAYNAKLARINDA CUDİ DAĞI

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli  SOBİAD, MLA, ASOS  Özgün Makale


3SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR ARASINDA HADİS RİVAYETİ

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:Journal of International Social Research, 2021

Uluslararası Hakemli  SOBİAD, MLA, ASOS  Özgün Makale


4Hâricî/İbâdî Gelenekte Sünnetin Teşri Değeri

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:Amasya İlahiyat Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


5Hadis Edebiyatında İdris-i Bitlisinin "Hadis-i Çihil" Adlı Eseri

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


6Ahad Haberin Reddedildiği Durumlar- Ebu İshak eş-Şirazi (Ö. 476/1084) Örneği-

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


7İbâdiyye' nin Erken Dönem Hadis Kaynakları

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:Journal of Divinity Faculty of Hitit University, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


8Hicri İkinci Asırdaki İlmi ve Fikri Tartışmaların Rebi b. Habib'in (Ö.175/ 792) Eserine Yansıması

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2018

Uluslararası Hakemli  SOBİAD, MLA, ASOS  Özgün Makale


9İbnü’l-Vezîr el-Yemânî (ö. 840/1436) ve Hadisçiliği

ÖZDEMİR AHMET, Yayın Yeri:ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018

Uluslararası Hakemli  ASOS, İSAM, SOBIAD  Özgün Makale


Bildiri

1Silopi ile Zaho Arasında İlim Elçisi Olan Âlimler

ÖZDEMİR AHMET (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


2İDRİS-İ BİTLİSÎ’NİN “TERCEME VE TEFSİR-İ HADİS-İ ERBA’ÎN” ADLI ESERİ

ÖZDEMİR AHMET (21.12.2018  -  23.12.2018), Yayın Yeri:4.ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 21.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


3ÂHÂD HABERİN REDDEDİLDİĞİ DURUMLAR-ŞAFİİ ÂLİMLERİNDEN EBÛ İSHÂK EŞ-ŞÎRÂZÎ (Ö. 476/1084) ÖRNEĞİ-

ÖZDEMİR AHMET (21.12.2018  -  ), Yayın Yeri:4.ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 21.12.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


4SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR ARASINDA HADİS RİVAYETİ

ÖZDEMİR AHMET (19.04.2019  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler (Uluslararası Sempozyum Bildirileri), 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


5NASSLARIN YORUM VE TEVİLİ BAĞLAMINDA İBÂDÎ MUHADDİS REBÎ’ B. HABÎB’İN (Ö. 175/791) MUHALİFLERİYLE TARTIŞMALARI

ÖZDEMİR AHMET (11.04.2019  -  ), Yayın Yeri:İSLAM VE YORUM III III. CİLT Din, Bilim ve Medeniyet (Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına), 11.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


6TİCARET - AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HZ. PEYGAMBER TARAFINDAN YASAKLANAN BAZI ALIŞ VERİŞ TÜRLERİ

ÖZDEMİR AHMET (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


7Kur’ân ve Sünnet Işığında Finansal Kaynakların İdaresi ve Geliştirilmesi

ÖZDEMİR AHMET,Al İbrahim Mohammed (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2013-2017
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

Tez : Er-Rebî' B. Habîb ve El-Câmiu's-Sahîh adlı eseri

Yüksek Lisans

2009-2012
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : İbnü’xxl-Vezîr el-Yemânî (Ö. 840/1436) hayatı ve hadîsçiliği

Lisans

1995-2000
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Uzlet ile ilgili hadislerin tespit ve tahlili

CEMİL BAYKAN , 2023

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2Şırnak medreselerinde okutulan hadis ilimleri

ABDULLATİF ÖZDEMİR , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3Rebî' b. Habîb Müsnedi'nin metin açısından Mâlik'in Muvatta'ı ile karşılaştırılması

NECMEDDİN AKYÜZ , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Câbir b. Zeyd'in Hayatı ve Hadisçiliği

ELİF ÇETİN AKYÜZ , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


5El-Câmiu'Sahîh'in tevhîd bölümü çerçevesinde Buhârî'nin kelâmî problemlere yaklaşımı

İBRAHİM TARHAN , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


6Yaşar Nuri Öztürk'ün hadis ve sünnet hakkındaki görüşleri

TURAN PADAK , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

İdari Görev

Anabilim Dalı Başkanı

2021-2024
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2020-2023
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2019-2020
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ