GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belâgati

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOÇENT

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013-2017
BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012-2013
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1Terâdüf ve Furûk İlmi Bağlamında Kur’ân’ın Anlam İnceliklerini Keşfetmek

CENGİZ EMİN, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-625-8031-70-6

2022 Bilimsel Kitap Tümü


2Din, Düşünce ve Ahlâk II

CENGİZ EMİN, Yayın Evi:Nida Akademi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 817, ISBN: 978-605-73599-0-2

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3Nahl Sûresi Örnekliğinde Bir Kollektif Tefsir Denemesi

CENGİZ EMİN, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 405, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4Karaman Araştırmaları II

OĞUZ ORHAN,CENGİZ EMİN, Yayın Evi:Palet Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 13, ISBN: 978-605-7600-88-2

2019 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


5Multidisipliner Çalışmalar (Dil ve Edebiyat Üzerine Araştırmalar)

CENGİZ EMİN, Yayın Evi:Aybil Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 633, ISBN: 978-605-2131-55-8

2019 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6Selâhaddîn Eyyûbî ve Dönemi

ALHUSSAIN AHMAD SAID,CENGİZ EMİN, Yayın Evi:Hiperyayın, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 16, ISBN: 978-605-281-678-3

2019 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


7Türkiye’de Konuşulan Arap Diyalektleri

CENGİZ EMİN, Yayın Evi:AKDEM YAYINLARI, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 296, ISBN: 978-605-2385-51-7

2018 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


8Dil Bilimleri Klasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar

CENGİZ EMİN, Yayın Evi:Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 820, ISBN: 978-605-4202-47-8

2018 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


9Endülüs Tefsirinde Filolojik Yaklaşımlar İbn Ebî Zemenîn Örneği

CENGİZ EMİN, Yayın Evi:Şırnak Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 343, ISBN: 978-605-68065-7-5

2018 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1Nahiv Öğretiminde Kur’ân Âyetlerinden Yararlanma Yöntemi: Aded-Ma‘dûd Örneği

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, 2022

Uluslararası Hakemli  ROOTINDEXING, CiteFactor, WorldCat  Özgün Makale


2Endülüs Tefsir Geleneğinde Belağat İlminin Yeri

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli  ASOS  Özgün Makale


3Siirt Arapçasında Kullanılan Atasözleri ve Deyimlerde Dini Motifler

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:The Journal of Mesopotamian Studies, 2021

Ulusal Hakemli  ASOS  Özgün Makale


4Molla Feyzullah Erzen’in Hayatı ve Levâmi‘u’l-Cevâhir Adlı Eserinde Arap Diliyle İlgili Değerlendirmeleri

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:The Journal of Mesopotamian Studies, 2020

Ulusal Hakemli  ASOS  Özgün Makale


5Siirt Arapçasında Dilsel Farklılıklar

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


6Mardin Arapça Diyalekti

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Kitap Kritiği


7Siirt Arapçasının Korunmasında Sözlü Kültürün Rolü

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Artuklu Akademi, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


8Arapça Qéltu lehçesi Siirt Arapçası (‘Arabi’l-Welêyé)

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Kitap Kritiği


9İbn Ebî Zemenîn (324-399/935-1008) ve Tefsirdeki Metodu

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  SOBIAD  Özgün Makale


10İbn Ebî Zemenîn’in (ö. 399/1008) Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘AzîzAdlı Eserinde Şiirle İstişhâd Yöntemi

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


11el-Beyt

CENGİZ EMİN, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli  ACARINDEX  Kitap Kritiği


Bildiri

1Molla Feyzullah Erzen’in Levâmi‘u’l-Cevâhir Adlı Eserindeki Arap Diliyle İlgili Değerlendirmeleri

CENGİZ EMİN (26.10.2018  -  28.10.2018), Yayın Yeri:Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu, 26.10.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


2Siirt Arapçasının Zamana Karşı Direnen Yüzü Olarak Fiiller

CENGİZ EMİN (22.02.2022  -  23.02.2022), Yayın Yeri:11th International Conference on Culture and Civilization / 11. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 22.02.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


3Karaman’da Bulunan Eski Mimari Yapıların Kitabe ve Süslemelerinde Kullanılan Arapça Yazılar Üzerine Bir İnceleme

OĞUZ ORHAN,CENGİZ EMİN (20.06.2019  -  22.06.2019), Yayın Yeri:Karaman Sempozyumu “Sosyal ve Beşeri Bilimler” 20-22 Haziran 2019, 20.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


4Hayâtu el-Kâdî el-Fâdıl ve Devruhu fî Futûhâti Salahiddîn el-Eyyûbî (Kâdî el-Fâzıl’ın Hayatı ve Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Fetihlerindeki Rolü)

ALHUSSAIN AHMAD SAID,CENGİZ EMİN (20.04.2019  -  21.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Eyyûbîler Sempozyumu, 20.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


5Mardin ve Siirt Yöresinde Kullanılan Arapça Atasözlerinde Kur’ânî Motifler

GÜL AHMET,CENGİZ EMİN (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


6Midyat ve Çevresinde Yaşayan Mhallemi Araplarına Ait Sözlü Kültür Öğeleri

ACAT YAŞAR,CENGİZ EMİN (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


7Siirt Arapça Diyalektinin Korunmasında Sözlü Kültürün Önemi

CENGİZ EMİN,ACAT YAŞAR (19.04.2019  -  20.04.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler, 19.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


8Siirt Arapça Diyalektinde Kullanılan Atasözlerinde Dini Motifler

CENGİZ EMİN (10.06.2019  -  12.06.2019), Yayın Yeri:ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi 10-12 Haziran 2019, 10.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


9Siirt Arapça Diyalektinin Konuşulduğu Bölgelerdeki Dilsel Farklılıklar

CENGİZ EMİN (10.06.2019  -  12.06.2019), Yayın Yeri:ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 10.06.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


10Türkçenin Siirt Arapçasına Etkisi

CENGİZ EMİN (08.11.2018  -  10.11.2018), Yayın Yeri:Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, 08.11.2018

Uluslararası Özet bildiri


11Endülüs Tefsir Anlayışında Belağat İlminin Yeri

CENGİZ EMİN (08.09.2018  -  09.09.2018), Yayın Yeri:Şehr-i Nuh Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 08.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


12Arap Dili Öğretiminde Kullanılan el-‘Arabiyyetu li’l-Câmi‘ât Adlı Öğretim Setinin Nahiv Serisi Üzerine Bir Değerlendirme

CENGİZ EMİN (06.11.2019  -  08.11.2019), Yayın Yeri:I. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi / 1st International Language and Literature Congress, 06.11.2019

Uluslararası Özet bildiri


13Münâkaşât Hevle "el-Fushâ ve'l-Lehecât" fî Siyâki Tekvîni'l-Luğati'l-'Arabiyyeti'l-Müşterake (Standart Arapçanın Oluşması Bağlamında Yürütülen "Fusha ve Lehçe" Tartışmaları)

CENGİZ EMİN, ALİ RAMADAN (05.11.2021  -  07.11.2021), Yayın Yeri:İnternational Siirt Conference on Scientific Research (Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi), 05.11.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


14Züheyr b. Ebî Sülmâ’nın Muallakasında Ahlaki Temalar

CENGİZ EMİN (05.11.2021  -  07.11.2021), Yayın Yeri:Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlâk Sempozyumu, 05.11.2021

Uluslararası Özet bildiri


15Seviye Seviye Hikâyelerle Ana Dili Arapça Olmayanlara Kelime Öğretme Yöntemi: Sahlawayhi Örneğ

CENGİZ EMİN (02.05.2021  -  04.05.2021), Yayın Yeri:al-Farabi 9th International Conference on Social Sciences, 02.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


16Arapçada Bazı Nahiv Konularının Öğretilmesinde Kur’ân Ayetlerinden Yararlanma Metodu: ‘Aded-Ma‘dûd Örneği

CENGİZ EMİN (02.05.2021  -  04.05.2021), Yayın Yeri:al-Farabi 9th International Conference on Social Sciences, 02.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Bütünleşik Doktora

2013-2017
BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)/

Tez : İbn Ebî Zemenîn ve ”Tefsîru’l-Kur’âni’l-’Azîz” Adlı Eserinin Filolojik Açıdan İncelenmesi

Lisans

2008-2012
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1El-'Arabiyyetu li'l-câmi'ât (akademik Arapça) adlı Arapça öğretim setinin muhteva ve yöntem açısından incelenmesi

BÜŞRA KAÇMAZ , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2Siirt Arapçasının sözlü kültür unsurları bağlamında incelenmesi

ÖMER DEMİR , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3Lisânu'l-'Arab'ın İstişhâd Yönteminde Kur'ân Âyetlerinin Yeri

ABDULBAKİ TATARGAN , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Mustafa el-Ğalâyînî ve Câmi'u'd-Durûsi'l-'Arabiyye adlı eserinde istişhâd yöntemi

MEHMET EMİN KURNAZ , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

İdari Görev

Dekan Yardımcısı

2023-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Kurulu Üyeliği

2021-2023
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2021-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

2018-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

2018-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ