GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Tefsir

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2013-2017
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  

Kitap

1NAHL SÛRESİ ÖRNEKLİĞİNDE BİR KOLLEKTİF TEFSİR DENEMESİ

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Evi:İlâhiyât yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 406, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2NAHL SÛRESİ ÖRNEKLİĞİNDE BİR KOLLEKTİF TEFSİR DENEMESİ

BAĞIŞ MEHMET, ÜLKER ŞEHMUS, Yayın Evi:İlahiyat yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 406, ISBN: 978-625-7404-69-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3KUR'ÂN VE DİL İLİMLERİ

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 806, ISBN: 978-625-7404-14-3

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4KUR'ÂN'DAKİ PEYGAMBER KISSALARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Evi:İlahiyat Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-625-7404-84-6

2021 Bilimsel Kitap Tümü


5Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler III

KAYA AYKUT, BAĞIŞ MEHMET, Yayın Evi:Grafiker Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 0, ISBN: 978-625-7305-51-8

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6Kur'ân İlimleri ve Tefsir Usûlü Uygulamaları -Beydâvî Tefsîri Örnekliğinde-

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Evi:Kitâbi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 356, ISBN: 9786057016614

2020 Bilimsel Kitap Tümü


7TEFSİR (Surelerin Nüzul Sırasına Göre Analizi)

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Evi:Lisans Yayıncılık, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 576, ISBN: 978-605-9498-79-1

2019 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


8Beydâvî Tefsîri’nde Kur’ân İlimleri Ve Tefsir Usûlü

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Evi:Şırnak Üniversitesi Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 336, ISBN: 978-605-68065-6-8

2018 Bilimsel Kitap Tümü


Makale

1Hz. Nûh Kıssasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Yeri:Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 2021

Uluslararası Hakemli  Directory of Open Access Journal - EBSCO - GIGA German Institute of Global and Area Studies - SOBİAD  Özgün Makale


2Tefsir Yazılarından Örneklerle Mehmet Akif Ersoy’un Dünya Görüşü

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Yeri:İslâmî Araştırmalar Journal of Islamic Research, 2021

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


3MEZHEBĪ TEFSİRLERDE İMAN-AMEL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜNAH VE ŞEFAAT MESELELERİ (ZEMAḪŞERÎ, ṬABERSÎ, RĀZÎ ÖRNEĞİNDE)

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Yeri:e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


4Tefsir Usûlü ve 'Ulûmu'l-Kur'ân İlişkisi (Kapsam ve Sınırlılıklar)

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Yeri:MESNED İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  SOBIAD, İSAM, İDEAL ONLINE  Özgün Makale


5Ahkâm Âyetlerinin Tefsîrinde Mezhebe Bağlılık (Beydâvî ve Nesefî Örneği)

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


6İbn Cüzey’in et-Teshîl li Ulûmi’t-Tenzîl Adlı Tefsîrinin Mukaddimesinde Kur’an İlimleri veTefsir Usûlü Konuları

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


7Envâru’t-Tenzîl’de Kelâm Uygulamaları ve Farklı İtikâdî Görüşlerin Değerlendirilmesi

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fkültesi Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli  ASOS, İSAM, Akademik Dizin, TÜBİTK-ULAKBİLİM  Özgün Makale


8Beydâvî’nin Envâru’t-Tenzîl’nde Rivâyet Metodu

BAĞIŞ MEHMET, Yayın Yeri:ADYÜ İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TARANMIYOR  Özgün Makale


Bildiri

1KUR’ÂN’DA GENÇ VE GENÇLİK İLE İLGİLİ KULLANILAN KAVRAMLARIN SEMANTİK AÇIDAN TAHLİLİ

BAĞIŞ MEHMET (14.04.2021  -  ), Yayın Yeri:IGDIR INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 14.04.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


2Hz. İbrahim Örnekliğinde Kur’ân ve Sünnete Göre Misafirperverlik

BAĞIŞ MEHMET (08.11.2019  -  10.11.2019), Yayın Yeri:Uluslararası Hz. İbrâhim (A.S.) ve Nübüvvet Sempozyumu, 08.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


3Mardin’in Ortaköy Kasabası ve Çevresinde Konuşulan Tât Arap Lehçesi ve Temel Özellikleri

BAĞIŞ MEHMET (08.11.2018  -  10.11.2018), Yayın Yeri:Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, 08.11.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


4Beydâvî’nin Envâru’t-Tenzîli’nde Bilimsel Tefsir

BAĞIŞ MEHMET (08.09.2018  -  09.09.2018), Yayın Yeri:Şehr-i Nuh Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 08.09.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


5KUR’ÂN AYETLERİNİN MARDİN’İN TÂT ARAP LEHÇESİNDEKİ İZ DÜŞÜMLERİ

BAĞIŞ MEHMET (04.06.2022  -  ), Yayın Yeri:8th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE June 4-6, 2022, Mardin, TURKEY, 04.06.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


6Kur’ân ve Sünnet’e Göre Alım Satımda Şeffaflık İlkesi ve Bu İlkeyi Zedeleyen Şartların Yasaklanması

BAĞIŞ MEHMET (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi (JAVScongress), 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2012-2017
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (DR)/

Tez : Beydâvî tefsîri'nin ulûmu'l-Kur'an ve tefsir usûlü açısından tahlîli

Yüksek Lisans

2011-2012
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : Edebî sanatların Kur'ân-ı Kerîm ve çağdaş Türk edebiyatı eserleri açısından mukayesesi

Lisans

2001-2005
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Klasik ve Çağdaş Müfessirlerden Bilimsel Tefsir mukayesesi - Razi ve Tantavi Cevheri örneği

MESUT ASLAN , 2023

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


2SELEFÎ TEFSİR EKOLÜ İÇERİSİNDE İBN RECEB EL-HANBELÎ'NİN YERİ VE TEFSİR METODU

YILMAZ SÖNMEZ , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3Kur'ân-ı Kerîm'de eleştirilen Ehl-i Kitap zihniyetinin psikososyal sebepleri

SADRETTİN UÇAR , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Tefsir usûlü açısından Vehbe Zühaylî'nin Tefsiru'l-Veciz adlı eseri

REŞİT KATMIŞ , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


5İctimâi tefsir açısından Abdülkerim el-Hatîb'in et-Tefsîru'l-Kur'ânî li'l-Kur'ân adlı eseri

KEMAL BENEK , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


6Envâru't-Tenzîl'de Beydâvî'nin kıraatlere yaklaşımı

SABAHADDİN TURĞUT , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


7Kur'ân'da ricâl kavramının semantik ve sosyolojik açıdan tahlili

CİHAT OĞUZ , 2022

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


8Kur'an'da musibet

İSMAİL GENÇ , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


9Kur'an'da ulemâ kavramı

MESUT ASLAN , 2019

Şırnak Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

İdari Görev

Anabilim Dalı Başkanı

2021-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2018-2021
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ