GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  İslam Hukuku İslam Hukuku

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2013-2020
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitap

1CÜVEYNÎ’DE İCMÂ TEORİSİ İlk Ekolleşmeler Dönemi İcmâ Temellendirilmesine Farklı Bir Yaklaşım

CENGİZ MEHMET, Yayın Evi:Fecr Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 192, ISBN: 978625660202

2023 Bilimsel Kitap Tümü


2Teoloji ve Antropoloji Perspektifinden DİN ve KÜLTÜR İLİŞKİSİ-II

CENGİZ MEHMET, Yayın Evi:Eskiyeni Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 318, ISBN: 978-625-7673-50-1

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3KERİM ELÇİNİN MESAJI: VAHİY (Vahyi Anlama Yolunda II)

CENGİZ MEHMET, Yayın Evi:Siyer Akademi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 365, ISBN: 978-625-8144-74-1

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4Fıkhî Boyutuyla Hac

CENGİZ MEHMET, Yayın Evi:Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 466, ISBN: 978-625-8122-01-5

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


5İslam ve Yorum V Cilt I

CENGİZ MEHMET, Yayın Evi:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 661, ISBN: 978-605-7853-72-1 (3.c) 978-605-7853-55-4 (Tk)

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6İSLÂM'DA SAĞLIK VE KORUYUCU HEKİMLİK

CENGİZ MEHMET, Yayın Evi:Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 978-605-80220-6-5

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


Makale

1Şark’ta Ömrünü İlme Adayan Bir Fakîh: Seyda Molla Abdüllatif eş-Şemâmî, Hayatı, Eserleri, Fıkhî Kişiliği, Tesirleri

CENGİZ MEHMET, Yayın Yeri:Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2023

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2Diriliş Şairi Sezai Karakoç’un İdeasında İslâm Devleti

CENGİZ MEHMET, Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), 2022

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


3Mülteci Hukuku Açısından İslâm Hukuku ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK/UNHCR) Koruyuculuğunu Yaptığı 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü Arasında Metodolojik Bir Mukayese

CENGİZ MEHMET, Yayın Yeri:Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


4Buhârî’nin (ö. 256/870) Fıkhî/Usûlî Kimliği Üzerine Bir Analiz: İcmâ ve Kıyas Özelinde

CENGİZ MEHMET, Yayın Yeri:ULUM Dini Tetkikler Dergisi (Journal of Religious İnguiries), 2021

Uluslararası Hakemli  INDEX ISLAMICUS, DOAJ: Directory of Open Access Journals, The Philosopher’s Index  Özgün Makale


5MÜTEKELLİMÎN (ŞÂFİÎYYE) USÛLÜNDE BEYÂN NAZARİYESİ

CENGİZ MEHMET, ÇEKER ORHAN, Yayın Yeri:İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021

Uluslararası Hakemli  EBSCO (ASC), İndex İslamicus  Özgün Makale


6KUR’ÂN VE SÜNNET BÜTÜNLÜĞÜ ÜSTÜNE KURULU BİR METODOLOJİYE SAHİP BUHÂRÎ’DE (Ö. 256/870) KUR’ÂN’IN VE SÜNNET’İN KAYNAKLIK OTORİTESİ

CENGİZ MEHMET, Yayın Yeri:Diyanet İlmi Dergi, 2021

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


7Fıkıh Usulünde Beyan Teorisinin Delalet Yolları Üzerinde Tatbiki "Has Lafız Özelinde"

CENGİZ MEHMET, Yayın Yeri:marife dini araştırmalar dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


8Hanefî Hukukçusu Sadrüşşerîa Düşüncesinde Aklın Otoritesi "Kelâmî-Fıkhî Bir Analiz"

CENGİZ MEHMET, Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


9Hanefî (Fukahâ) Usûlünde Beyân Teorisi

CENGİZ MEHMET, Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  Art Index (Art Research Database, EBSCO)  Özgün Makale


Bildiri

1MEMLÜKLER DÖNEMİNDE SİYASET-İ ŞER’İYYE FIKHI: DÖRT AMELÎ MEZHEP ÖZELİNDE

CENGİZ MEHMET (26.09.2023  -  27.09.2023), Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI İPEK YOLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (2. International Scientific Research Congress), 26.09.2023

Uluslararası Özet bildiri


2HZ NÛH’UN (A.S.) TUFÂN KISSASINI MAKASIDÜ’ŞŞERÎA MERKEZLİ BİR OKUMA

CENGİZ MEHMET (25.05.2021  -  26.05.2021), Yayın Yeri:2.ULUSLARARASI NÛH TUFANI VE CUDİ DAĞI SEMPOZYUMU, 25.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


3Bir Peygamber Aşığının Aşk Güzellemesi: Melayê Bâtî

CENGİZ MEHMET (20.09.2014  -  21.09.2014), Yayın Yeri:Uluslararası Beytüşşebap ve Molla Hüseyin Batevî Sempozyumu, 20.09.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


4ŞÂRİ’İN SÜKÛTU: MAKÂSIDÜ’Ş-ŞERÎAYI KEŞF YOLU ÜZERİNE BİR İNCELEME

CENGİZ MEHMET (13.10.2023  -  14.10.2023), Yayın Yeri:6. Uluslararası Ankara Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar Kongresi (6. INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS), 13.10.2023

Uluslararası Özet bildiri


5Kelâmın ve Hukukun Kesiştiği Özel Bölge: Akıl "Sadrüşşerîa (Ö. 747/1346) Düşüncesinde"

CENGİZ MEHMET (13.07.2020  -  ), Yayın Yeri:Uluslararası 14.ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, 13.07.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


6ŞIRNAK ULUDERE’Lİ ÂLİM MOLLA YASİN HİLALÎ’NİN FIKHÎ PORTRESİ

CENGİZ MEHMET (08.09.2023  -  10.09.2023), Yayın Yeri:Tarih, Kültür, Din, Ticaret, Tarım ve Turizmde ULUDERE ULUSLARARASI ULUDERE (QİLABAN) SEMPOZYUMU, 08.09.2023

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2012-2019
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/İSLAM HUKUKU BİLİM DALI/

Tez : İslam hukuku usûlünde beyân teorisi

Doktora

2011-2019
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM HUKUKU (DR)/

Tez : İslam hukuku usûlünde beyân teorisi

Yüksek Lisans

2004-2007
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM HUKUKU (YL) (TEZLİ)/

Tez : Cüveynî'de icmâ teorisi (ilk ekolleşmeler dönemi icmâ temellendirilmesine farklı bir yaklaşım)

Lisans

1998-2002
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1İslâm ceza hukuku ile Türk Ceza Hukuku arasında bir mukayese (Had cezaları özelinde)

MEHMET ABDULLAH ENSARİ , 2023

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

İdari Görev

Anabilim Dalı Başkanı

2021-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ