Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

A.B.D. Başkanı

Akademik CV

 

Doç. Dr. Mehmet BAĞIŞ

Akademik CV

Doç. Dr. Ahmet GÜL

Akademik CV

Arş.Gör. Abdullah Revaha AKAY

Akademik CV


AMAÇ;      

Tefsir, İslam dininin temel kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm'in tarihini, bu kaynağın değişik açılardan incelenmesi sonucunda ortaya çıkan ve “Kur'ân ilimleri” ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur'ân'ın daha iyi anlaşılıp yorumlanmasının usûl ve metotlarını, tarih boyunca oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla ele alan anabilim dalıdır. Bu anabilim dalının dersleri, Kur'ân imlâsının geçirdiği tarihî süreci, Kur'ân'ı teori ve pratik olarak doğruokumanın esaslarını, onu sağlıklı bir şekilde yorumlamanın ilkelerini, Kur'ân'ın ele aldığı ana konuları, müslüman toplumlarda tefsir ilminin oluşum ve gelişim tarihini, bu süreç boyunca oluşan eserleri, tefsir ilminin çağdaş yöntem ve problemlerini, ayrıca günümüz İslam dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur'ân araştırmalarını incelemeyi hedefler.

18.09.2023